Vi bruger cookies, men vi sætter ingen, før du klikker dig videre til næste side.
Du kan sige nej tak til cookies ved at klikke her. Vi bruger en cookie, for at huske dit valg.
  Betal med Dankort, Mastercard, Visa

Forsiden
Arrangementer
Login...
Nyt medlem?Regler
Vedtægter
Persondatapolitik


Kontakt Filmklubben


CVR. nr: 28945590
Vedtægter for Danske Bank Filmklub

Vedtægter for Danske Bank Filmklub

Foreningens formål

§1 Formål

Danske Bank Filmklub er stiftet den 30. januar 1996 med hjemsted i København.

Foreningens formål er:

·         Stk 1: At udbrede interessen for film blandt sine medlemmer

·         Stk 2: At arrangere særforestillinger og forpremierer for klubbens medlemmer

·         Stk 3: At udbyde andre filmorienterede arrangementer til foreningens medlemmer (foredrag og lign.)

§2 Foreningsår

Foreningsåret og regnskabsåret følger kalenderåret.

Medlemmerne

§3 Medlemsskab

Som medlemmer optages enhver, der er ansat i Danske Bank-koncernen eller efter ansættelse er pensioneret/gået på efterløn. Af administrative hensyn kræves det dog, at medlemmet har en e-mailadresse.

Medlemmerne kan, med de begrænsninger som følger af lokaleforhold, udbuddet af billetter og lignende, deltage i foreningens arrangementer. Medlemmerne kan tage familie og venner med til arrangementerne, dog ikke kolleger, som ikke selv er medlem af Danske Bank Filmklub.

Indmeldelse sker ved, at medlemmet går ind på Danske Bank Filmklubs hjemmeside www.ddbfilm.dk og melder sig ind (Se hvordan under "regler for Danske Bank Filmklub").

Medlemmer, der optræder illoyalt overfor Danske Bank Filmklub, kan efter et simpelt flertal i bestyrelsen blive ekskluderet. Ved illoyal optræden forstås eksempelvis manglende vilje, til at betale for et arrangement, der tidligere er bestilt af medlemmet. 

§4 Kontingent

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling med virkning for det kommende år. Kontingentet opkræves kvartårligt forud via Danske Banks foreningssystem, og kontingentet hæves automatisk på medlemmets konto i Danske Bank. Opkrævningen sker umiddelbart før 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, og betalingen dækker det følgende kvartal.

Ved indmeldelse tilmeldes medlemmet kontingentopkrævningssystemet, og bliver opkrævet første gang ultimo kvartallet, medlemmet har meldt sig ind.

Pensionerede medarbejdere/efterlønnere, der ikke længere har en konto i Danske Bank koncernen, skal umiddelbart efter generalforsamlingen "forny" deres medlemsskab ved at gå ind på Danske Bank Filmklubs hjemmeside www.ddbfilm.dk/ og betale det årlige kontingent.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse sker ved, at medlemmet går ind på Danske Bank Filmklubs hjemmeside og under "mine oplysninger" melder sig ud. Udmeldelse skal af administrative årsager ske min. 8 bankdage før en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. I modsat fald vil der blive opkrævet kontinget for det følgende kvartal.

Medlemsskabet ophører endvidere ved fratrædelse fra banken uden pension.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Generalforsamlingen

§6 Afholdelse af generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel i bankens interne organer eller ved anden skriftlig henvendelse til medlemmerne blandt bankens pensionister.

§7 Forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i hænde 3 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. Ordlyden af indkomne forslag skal bekendtgøres via bankens interne organer eller ved anden skriftlig meddelelse 8 dage før generalforsamlingen.

§8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning for foreningens virke i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indsendte forslag og spørgsmål, som på foranledning af bestyrelsen er optaget på dagsordenen.
 6. Valg af bestyrelse
  6.1 Valg af formand for en 2-årig periode. Valg af formand sker i lige år.
  6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsen, således at indtil 6 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal og de øvrige på ulige årstal.
  6.3 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  6.4 Valg af 2 revisorer
  6.5 Valg af 1 revisorsuppleant
 7. Fremtidige aktiviteter
 8. Eventuelt

§9 Stemmeret

Ethvert medlem af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.

Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt, når fuldmagten er skriftlig, og fuldmagten er udstedt til et medlem af foreningen jf. §3.

§10 Beslutningsdygtighed

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jf. dog §12.

§11 Almindelig afstemning

De behandlede forslag i henhold til dagsordenen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, eller hvis mindst 25 tilstedeværende medlemmer ønsker det.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

§12 Ændring af vedtægter

Til vedtægtsændringer kræves at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§13 Referat

Referenten udfærdiger referat af generalforsamlingen, der underskrives af referenten og dirigenten.

§14 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foregår med samme varsel som til ordinær generalforsamling jf. pkt. 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10% af medlemmerne eller 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom ledsaget af formuleret forslag til behandling.

På en ekstraordinær generalforsamling behandles kun de sager, som har været årsag til indkaldelsen.

Bestyrelsen

§15 Valgbarhed

Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af en formand, der vælges for en 2-årig periode og 3-12 bestyrelsesmedlemmer, der vælges i henhold til §8 stk. 6.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig under ledelse af formanden og vælger næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er ulønnet.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter reduceres uforudsigeligt, kan selvsupplering ske indtil næste generalforsamling.

I bestyrelsen afgøres alle beslutninger, bortset fra indkøb af arrangementer jf. §17, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsessuppleanter har ret til at deltage i arbejdet uanset bestyrelsesmedlemmernes forfald.

Bestyrelsen kan indmelde sig i andre foreninger o.lign.

Bestyrelsen kan af praktiske årsager indgå alliancer og samarbejdsaftaler med henblik på at forbedre medlemmernes mulighed for et varieret filmudbud. 

§16 Tegningsregler

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren.

Kassereren aflægger ved årets udgang sit regnskab, der efter at være godkendt af bestyrelsen og de to revisorer, udsendes til medlemmerne inden den ordinære generalforsamling.

§17 Arrangementer

Bestyrelsen forhandler og indkøber de i henhold til §1 stk. 2 og 3 arrangementer, der tilbydes medlemmerne.

§18 Kommunikation 

Filmklubben udsender løbende via mail og Danske Bank koncernens intranet tilbud om arrangementer, som medlemmerne kan tilmelde sig.

 

Foreningens opløsning

§19 Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt og hvor 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter denne regel, har opnåret tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.

På samme måde træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med de tilstedeværende midler, som foreningen måtte være i besiddelse af.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 27. Februar 2013